قیمت Terra-luna

$0.0002
6 تومان
-21.87%
ارزش کل بازار
$ 1,240,917,981
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,887,620,441
عرضه در گردش
6,532,123,425,027 BTC
عرضه کل
6,907,376,873,283 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView