قیمت Terra-luna

$79.86
2,226,856 تومان
2.43%
ارزش کل بازار
$ 28,463,886,363
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 2,016,636,111
عرضه در گردش
357,916,783 BTC
عرضه کل
826,113,879 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView