قیمت Polkadot

$37.87
1,109,099 تومان
5.12%
ارزش کل بازار
$ 40,074,454,344
حجم معاملات (۲۴ ساعت)
$ 1,358,412,245
عرضه در گردش
1,061,082,759 BTC
عرضه کل
1,142,031,892 BTC
BTCUSDT Chart by TradingView